Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre när du besöker vår site. Genom att fortsätta surfa på vår site så accepterar du vår användning av kakor.

Personuppgiftsbehandling

Centiro respekterar din personliga integritet och skyddar de personuppgifter som hanteras av oss. Alla personuppgifter hanteras utifrån gällande lagstiftning.

Besök på vår webbplats kan göras utan att användaren behöver ange några personuppgifter eller acceptera kakor (för information om hur vi hanterar kakor, se Kakor). Om du väljer att skicka en kontaktförfrågan, begär rapporter eller information, anmäler dig till ett evenemang, besöker ett evenemang, eller om du skickar e-post till oss, så kommer du att förse oss med personuppgifter.

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, hanterar, och delar personuppgifter. Här finner du även information om dina rättigheter i relation till oss som personuppgiftshanterare, samt våra kontaktuppgifter.

Information om hur vi hanterar personuppgifter för dig som skickat en jobbansökan till oss finns på våra karriärsidor.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi samlar in personuppgifter angivna av dig direkt via e-post eller vår webbplats. Vi kan också komplettera dessa uppgifter genom att samla in data från privata och publika register och källor.

De personuppgifter vi hanterar kan bestå av kontaktuppgifter (till exempel namn, titel, arbetsplatsadress, telefonnummer och e-postadress). I samband med våra evenemang kan vi samla in och hantera personuppgifter i form av bilder och videoinspelningar. Före och under ett evenemang kan vi också hantera känsliga personuppgifter (särskilda personuppgifter) gällande matallergi och specialkost om du försett oss med det.

Där fritext-fält finns, inklusive e-post, kan ytterligare personuppgifter hanteras, om du har angett personuppgifter i dessa.

Vad är syftet med vår behandling av personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter vi fått så vi kan uppfylla våra skyldigheter och åtaganden för administration, dokumentation, och kommunikationssyfte. Vi kan också använda personuppgifter som grund för marknads- och kundanalyser, samt statistik. I somliga fall kan vi också använda personuppgifter i marknadsföringssyfte, där vi informerar om Centiros produkters och tjänster, eller att informera dig om föregående och kommande nyheter och evenemang från Centiro.

Särskilda personuppgifter (specialkost och allergier) kommer bara hanteras efter ditt samtycke för administration av det evenemang som uppgifterna samlats in till.

Vilken rättslig grund finns för vår behandling?

Vår behandling av personuppgifter baseras som utgångspunkt på en intresseavvägning. Det innebär att vi anser det nödvändigt att hantera personuppgifter för att administrera evenemang, förfrågan, kommunikation, applikation, och att dessa intressen väger tyngre än eventuella motsatta intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

När vi hanterar personuppgifter för att analysera och utveckla vår verksamhet är bearbetningen baserad på vårt berättigade intresse för att förbättra vår verksamhet och för kommunikation.

Ni vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer det baseras på en avvägning mellan intressen, eller vid behov, med ditt föregående samtycke. Oavsett fall, har du alltid rätt att välja att avsluta vår behandling för detta syfte– antingen genom att dra tillbaka ditt samtycke, eller att använda avsluta-knappen i e-postmeddelanden med marknadsföring, där sådan finns.

Särskilda typer av personuppgifter (specialkost eller allergi) hanteras med ditt samtycke, som ges av dig när du lämnar informationen till oss i samband med ett visst evenemang, där det är möjligt. Du är aldrig skyldig att ge oss information om särskilda typer av personuppgifter, och du är varmt välkommen att delta i ett evenemang utan att tillhandahålla oss den informationen. I detta fall kan vi dock inte tillse att uppfylla dina önskemål eller undvika allergener i livsmedel eller dryck som kan serveras i samband med evenemanget.

Vem har åtkomst till personuppgifterna vi behandlar?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar (till exempel skydd mot förlust och åtkomst från obehöriga personer).
Överföring av data utanför EU/EES görs i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar och för ovan angivna syften. När personuppgifter överförs till Centiros internationella samarbetspartners kan uppgifterna överföras till länder utanför EU/EES. Överföringar av denna typ är baserade på EU-kommissionens Standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

Centiro kommer inte lämna ut personuppgifter till någon utanför Centiro, förutom om
(I) en överenskommelse har upprättats mellan oss och den person vars personuppgifter vi hanterar;
(ii) vi anlitar en extern tjänsteleverantör eller affärspartner som utför tjänster på våra vägnar. Sådana tjänsteleverantörer och affärspartners får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål; eller att
(iii) det är tillåtet i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt, med hänsyn tagen till syftet med behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som du skickat in till oss via vår webbplats kommer att behandlas före och under utförandet av tjänsten, evenemanget, uppdraget, eller förfrågningen och sparas därefter under den period som är nödvändig för bearbetning, eller vad som är separat överenskommet eller informerat om, eller för en längre tid om det krävs mot bakgrund av uppdragets eller åtagandets karaktär. Foto och videoinspelningar kommer att behållas så länge som de är relevanta för ovan angivna ändamål, såvida inte annat avtalas eller informerats om vid det aktuella evenemanget.

Särskilda typer av personuppgifter (information om specialkost eller allergi) kommer att tas bort direkt efter evenemanget.

Vad är den registrerades rättigheter?

Centiro Solutions AB, organisationsnummer 556396-8063, med adress Vevgatan 6, 504 64 Borås, Sverige, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som beskrivits ovan. Det innebär att vi är ansvariga för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Personer som lämnat uppgifter har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att vi rättar eller raderar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dem (till exempel om personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller om samtycket återkallas). Uppgiftslämnare har också rätt att göra invändningar mot särskild behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade rätt att erhålla personuppgifter om sig själva i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Vänligen observera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan innebära att vi inte kan fullgöra våra åtaganden.

Där hanteringen är baserad på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka en begäran till Centiros dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).
Den som är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter har rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller önskar använda någon av dina rättigheter som enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss via e-post på centiroprivacy@centiro.com eller via post till adressen nedan.

Centiro har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som du kan kontakta i med eventuella frågor eller önskemål.

Kontaktinformation

Personuppgiftshanterare:
Centiro Solution AB (556396-8063)   
Vevgatan 6     
504 64 Borås
+46 33 290 390


Dataskyddsombud, DPO:
Henrik Rydell
centiroprivacy@centiro.com

 

KONTAKTINFORMATION FÖR PRIVACY SHIELD

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår policy för Privacy Shield eller om du behöver uppdatera, ändra eller ta bort din information, kontakta oss på centiroprivacy@centiro.com eller med vanlig post adresserad till:

Centiro Solutions Inc.
Attn: Privacy
CIC Boston
50 Milk Street, 16th Floor
Boston
Massachusetts 02109
USA

För ytterligare information besök sidan Efterlevnad på vår webbplats.


Uppdaterad augusti 2019.